Sloopopvolgingsplan

Tracimat-Deskundige

Het sloopopvolgingsplan: een cruciaal instrument

A. B. M. B. is bij Tracimat erkend als deskundige inzake bouwwerken én infrastructuur.

Wij maken uw sloopopvolgingsplan op conform de ‘standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag’

Een conformiteitsverklaring van Tracimat vzw geeft u meer garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar sloopopvolgingsplan dat toelaat om uw project kostenefficiënt aan te pakken.

Hierdoor is A. B. M. B. uw partner bij uitstek voor het opmaken van een sloopopvolgingsplan, dit omvat de sloop- en de asbestinventaris.

A. B. M. B. kan u daarnaast ook bijstaan in de opmaak van de bestekken, de bijhorende offerte-evaluatie en de opvolging van de (sloop)werken.

Sloopopvolgingsplan noodzakelijk vanaf 5 juni 2018Het Vlaamse afvalstoffenbeleid evolueerde de voorbije 35 jaar drastisch: het doel is niet enkel meer het voorkomen en beheer van afval, maar ook een efficiënt materialen- en grondstoffenbeheer gedurende de volledige levenscyclus van een product. Dit impliceert ook een zo efficiënt mogelijke productie én hergebruik van materialen. Het selectief inzamelen en slopen van afvalstromen is daarom meer dan ooit aan de orde.Welke wijzigingen staan op til?Vanaf 5 juni 2018 is er bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een niet-residentiëel gebouw een sloopvopvolgingsplan gevoegd moeten worden. Deze vervangt de huidige sloopinventaris.Op 24 augustus 2018 zal ook een vernieuwd acceptatie- en verwerkingsbeleid in werking treden voor puinbrekers. De verwerker zal een onderscheid maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Het puin uit een selectieve sloop, ontmanteling of renovatie van een gebouw en het puin uit infrastructuurwerken - indien aangeleverd met een verwerkingstoelating - zullen als LMRP-puin beschouwd worden. HMRP-puin moet afzonderlijk behandeld worden en kost meer om te verwerken. Hieraan gekoppeld wordt ook een traceerbaarheidsprocedure gekoppeld.Wat is een sloopopvolgingsplan?Het sloopopvolgingsplan lijst op welke materialen er zullen vrijkomen tijdens de werken, waar ze te vinden zijn en in welke hoeveelheden. Het plan omvat ook een aantal algemene en werfspecifieke aandachtspunten.Volgende zaken kan je terugvinden in het plan:de identificatie van de bouwplaats,een lijst met de afvalstoffen die zullen vrijkomen, per afvalstof de benaming en bijhorende code uit het VLAREMA (EURAL-code),de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in m3 en in ton,de locatie en verschijningsvorm van de afvalstoffen,de wijze waarop de afvalstoffen, ingezameld, opgeslagen en afgevoerd zullen worden​Wanneer is dit plan verplicht?De verplichting voor het opmaken van een sloopopvolgingsplan verschilt naargelang de aard van de werf. De gewone procedure is van toepassing op alle bruggen, tunnels en gebouwen met een te slopen volume groter dan 1.000 m3. Is het volume kleiner, dan geldt de vereenvoudigde procedure. Daarnaast bestaat er ook een specifieke procedure voor infrastructuurwerken (wegen, parkings …).Er moet een sloopopvolgingsplan opgesteld worden voor alle sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken:aan gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de vergunning betrekking heeft,aan gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en het totale bouwvolume groter is dan 5.000 m³ voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen – met uitzondering van de eengezinswoningen,in het kader van infrastructuurwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is,in het kader van onderhoudswerken aan infrastructuur waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en waarvan het volume groter is dan 250 m³.De persoon die de omgevingsvergunning aanvraagt, moet de opdracht geven tot het opstellen van een sloopopvolgingsplan. Het sloopopvolgingsplan maakt deel uit van het vergunningsaanvraagdossier, én van de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag of contractuele documenten.Nieuw in het beleid: de traceerbaarheidsprocedureDe erkende sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw zal vanaf einde augustus 2018 pas een sloopattest afleveren voor bouwafval dat selectief is ingezameld en dit traceerbaarheidstraject correct heeft doorlopen:In eerste instantie duidt de bouwheer een deskundige aan die een sloopopvolgingsplan opstelt en die bezorgt aan de sloopbeheerorganisatie (SBO);De SBO bezorgt de uitvoerder een conformiteitsverklaring;De puinbreker meldt de start van zijn sloopwerken ten minste 24 uur op voorhand aan de SBO;Worden er tijdens de werken gevaarlijke afvalstoffen verwijderd, dan brengt de uitvoerder een deskundige op de hoogte die een controle uitvoert en een controleverslag opstelt;De sloper vraagt per selectief ingezamelde type materiaal een verwerkingstoelating aan bij de SBO. Hij vermeldt die toelating in de transportdocumenten en in het acceptatieregister;Na ontvangst van de verwerkingstoelating kan het selectief ingezamelde sloopmateriaal vervoerd worden naar de afvalverwerker en daar aanvaard worden als LMRP-puin;De verwerker meldt de ontvangst van het materiaal aan de puinbreker en de SBO;Ten laatste 30 dagen na de oplevering van de sloopwerken vraagt de puinbreker een sloopattest aan bij de SBO, dat de correcte doorloop van het traceerbaarheidstraject bewijst. Het sloopattest is niet verplicht, maar verwerking van afval zonder attest wordt wel duurder.Wat is belangrijk:Vanaf 5 juni 2018 wordt deze vernieuwde wetgeving van kracht.De verwerker zal een onderscheid maken tussen puin met een laag (LMRP) en hoog milieurisicoprofiel (HMRP).De erkende sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw leidt het traject in goede banen.Een sloopattest wordt niet verplicht, maar garandeert dat bouwafval selectief werd ingezameld en een traceerbaarheidstraject heeft doorlopen.Voor de opmaak van uw sloopopvolgingsplan bestaan drie verschillende procedures: de gewone, de vereenvoudigde en die voor infrastructuurwerken (wegen, riolen, parkings …).Een sloopinventaris is verplicht voor afbraakwerken met een te slopen volume groter dan 1.000 m3 voor niet-residentiële gebouwen.Selectief slopen helpt u niet alleen materiaal recycleren, maar ook tijd en geld besparen.